privacyverklaring & cookies

Atona, gevestigd aan de Stadspolderring 210 - 3315 CK - Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

persoonsgegevens die wij verwerken

Atona verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en in een telefonisch contact;
- gegevens over uw activiteiten op onze website.

met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

Atona verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling;
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Atona analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
- Atona verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Atona bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval dat geen overeenkomst tot stand komt dan is de maximale bewaartermijn 1 jaar.

delen van persoonsgegevens met derden

Atona verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Atona gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@atona.nl Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Atona neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Atona maakt voor haar website gebruik van een SSL-certificaat. Dit is een beveiligingsprotocol voor het opzetten van een versleutelde verbinding. Via een SSL beveiligde verbinding wordt gevoelige informatie (gecodeerd) uitgewisseld en wordt voorkomen dat persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@atona.nl

algemene voorwaarden

Op elke overeenkomst die wordt afgesloten met Atona zijn de algemene voorwaarden op basis van het Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 83982612.

1.0 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Atona, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 83982612, hierna te noemen: “Atona”, en een "Afnemer" waarop Atona deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Atona, voor de uitvoering waarvan door Atona derden dienen te worden betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Atona en zijn directie.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Atona en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien Atona niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Atona in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
2.0 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Atona zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Atona kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Atona daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Atona anders aangeeft.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Atona niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 
3.0 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
3.1 De levertijd gaat in na ontvangst van de door de koper gedane aanbetaling.
3.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Atona derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Atona dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3 Atona heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.4 Indien Atona gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Atona ter beschikking heeft gesteld.
3.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Atona zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Atona gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Atona bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Atona op en is voor de Afnemer geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
3.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Atona een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
3.8 Als moment van levering en moment waarop risico van de goederen overgaat naar de Afnemer geldt het moment waarop de te leveren goederen de werkplaats of het kantoor of het terrein van Atona op weg naar de Afnemer hebben verlaten of anderszins door Afnemer aan Atona zijn verzonden of verstrekt.
3.9 Indien het orderbedrag een aanbetaling vereist zoals genoemd in deze voorwaarden onder paragraaf 6.1 en Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt mag Atona de naleving van haar levering opschorten. Met het produceren van bestelde goederen wordt aangevangen eerst nadat de eerste aanbetaling is ontvangen, ongeacht of hierdoor de afgesproken levertijd wordt overschreden.
3.10 Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Atona gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Atona daardoor direct of indirect ontstaan.
3.11 Indien Atona bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Atona onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
-    Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
-    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Atona toekomende bevoegdheid of een op Atona rustende verplichting ingevolge de wet;
-    In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Atona alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4.0 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1 Atona is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
-    de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-    na het sluiten van de overeenkomst Atona ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
-    de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-    Indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van Atona kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Atona gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
-    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde     instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Atona kan worden gevergd.
4.2 Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Atona gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Atona op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Atona de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4 Indien Atona op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Atona, zal Atona in overleg met de Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Afnemer toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Atona is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Afnemer in rekening gebracht. Atona zal de Afnemer zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Afnemer is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Atona genoemde termijn te voldoen, tenzij Atona anders aangeeft.
4.6 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Atona vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Atona op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.7 Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.
 
5.0 Overmacht
5.1 Atona is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Atona geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Atona niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Atona heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Atona zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3 Atona kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4 Indien Atona ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Atona gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 
6.0 Betaling en incassokosten
6.1 Betaling van de totale som dient steeds te geschieden uiterlijk op de dag vooraf aan de dag dat de levering aan de transporteur wordt overgedragen op een door Atona aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Atona is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen bij orders die een bepaald bedrag overstijgen. Bij €500,- of meer dient 25% van de totale som te worden voldaan bij het aangaan van de overeenkomst en 75% van de totale som dient uiterlijk op de dag vooraf aan de dag dat de levering aan de transporteur wordt overgedragen van de aflevering te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 
6.2 Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Afnemer een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3 Atona heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.4 Atona kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Atona kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.6 Nadat de Afnemer in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Atona echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
7.0 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door Atona in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Atona totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Atona gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
7.2 Door Atona geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Atona veilig te stellen.
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Atona daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.5 De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Atona ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Atona gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens Atona bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7.6 Voor het geval Atona zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Atona en door Atona aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Atona zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 
8.0 Garanties, onderzoek en reclames
8.1 De door Atona te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Atona kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Atona verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.
8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Atona, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Atona geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, regenval of temperatuur schommelingen) of klimaatsystemen in woon/werkruimten et cetera.
8.4 De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk aan Atona te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Atona in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Atona in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.5 Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
8.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Atona de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Atona, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging en herstel is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Atona te retourneren en de eigendom daarover aan Atona te verschaffen, tenzij Atona anders aangeeft.
8.8 De materialen die Atona gebruikt voor haar producten waaronder het hout en het bamboe, zijn natuurproducten die vanuit het oorspronkelijke materiaal en/of ten gevolge van de verwerking en/of de productie zichtbare en/of onzichtbare oneffenheden kunnen hebben. Atona is nimmer verantwoordelijk voor deze oneffenheden en is nimmer verantwoordelijk voor de natuurlijke werking van het hout of van het bamboe.
8.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Atona daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer. In geval van maatwerk in opdracht van de Afnemer, is retournering nimmer mogelijk.
 
9.0 Aansprakelijkheid
9.1 Indien Atona aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 Atona is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Atona is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3 Atona is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9.4 Atona is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24, lid 2 BW.
9.5 Indien Atona aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Atona beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.6 De aansprakelijkheid van Atona is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Atona of zijn leidinggevende ondergeschikten.
9.8 De Afnemer is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. op de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De Afnemer draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De Afnemer vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 
10.0 Wijzigingen
10.1 Aangezien het beleid van Atona gericht is op voortdurende verbeteringen van haar goederen, behoudt Atona zich het recht voor haar modellen te wijzigen, wanneer zulks gerechtvaardigd of genoodzaakt acht. Atona is niet gehouden precies hetzelfde model te leveren ingeval van bijstelling van goederen. Tevens kunnen wijzigingen worden doorgevoerd in een lopende opdracht wanneer Afnemer dit noodzakelijk acht voor verbetering van het product.
 
11.0 Verjaringstermijn
11.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Atona en de door Atona bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
11.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Afnemer Atona van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
 
12.0 Risico-overgang
12.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop zaken in de macht van de Afnemer worden gebracht.
 
13.0 Vrijwaring
13.1 De Afnemer vrijwaart Atona voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Atona toerekenbaar is.
13.2 Indien Atona uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Atona zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Atona, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Atona en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.
 
14.0 Intellectuele eigendom
14.1 Atona behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Atona heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
 
15.0 Persoonsregistratie
15.1 De persoonsgegevens die worden vermeld op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/of factuur dan wel door Atona zijn verkregen uit hoofde van de dienstverlening worden opgenomen in de persoonsregistratie die Atona van klanten heeft.
15.2 Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of voor andere (commerciële) doeleinden worden gebruikt dan die doeleinden die dienstig zijn aan die van Atona.
15.3 Persoonsgegevens worden bewaard om de Afnemer optimaal te voorzien van actuele productinformatie en om de Afnemer tot aan de levering van de bestelde goederen en de garantieperiode de garantieverplichtingen van Atona jegens de Afnemer te kunnen nakomen.
 
16.0 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Atona partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 
17.0 Vindplaats en wijziging voorwaarden
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 83982612.
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Atona.
17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. an toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 83982612.

Atona ontwerpt en maakt unieke meubels van massief bamboe, in serie en in opdracht.
Neem graag
contact met ons op.

Door onze website te blijven gebruiken geeft u akkoord met het gebruik door ons van cookies.

copyright © 2022 atona - all rights reserved